Do góry

Fundusze obligacji mają szansę na wzrosty

szansa na zyskCeny polskich obligacji skarbowych spadają od połowy marca. Jest to efekt wyprzedaży polskich papierów przez zagraniczny kapitał, w obawie przed ryzykiem związanym zarówno z czynnikami globalnymi, jak i prawdopodobieństwem obniżenia ratingu przez agencje Moody’s.

Wahania rentowności polskich obligacji od ponad roku nie mają związku ze stabilną polityką pieniężną władz monetarnych. Znacznie bardziej zależne są od działań innych banków centralnych świata, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego oraz od postrzegania przez globalny kapitał ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych regionach. Uwzględniając jedynie decyzje i deklaracje Rady Polityki Pieniężnej oraz kondycję polskiej gospodarki, rentowność obligacji skarbowych od marca 2015 roku powinna utrzymać się na w miarę stałym poziomie. Jednak w pierwszej połowie ubiegłego roku zanotowała ona silny wzrost z niespełna 2 do ponad 3,3 proc., po czy ponownie obniżyła się do około 2,6 proc. (więcej…)

Do góry

Fundusze chcą zarabiać za granicą

można zarabiać za granicąTFI i zagraniczne instytucje wprowadzają nowe rozwiązania, które mają przynieść zadowalający zysk, ale wiąże się to z podwyższonym ryzykiem.

Agio Funds posiada nową ofertę dla inwestorów stawiających na akcje i dla tych preferujących bezpieczeństwo. Fundusz Agio Akcji Plus ma konkurować z wynikami z WIG, Agio Obligacji Plus inwestuje w korporacyjne papiery dłużne, mieszany Agio Stabilny Plus przeznaczony jest dla tych, którzy wolą rozkładać ryzyko między inwestycje bardziej i mniej ryzykowne, ale chcą zarobić więcej niż na samych papierach dłużnych. Wysokość wpłat to 100 zł. (więcej…)

Do góry

Fundusz Millenium Dynamicznych Spółek

Fundusz Millenium Dynamicznych SpółekOd początku października 2014 roku fundusz Millenium Dynamicznych Spółek trzy raz znalazł się wśród 25 proc. najlepszych w grupie stóp zwrotu. Wcześniej zdarzały się okresy, kiedy stopy zwrotu były wyraźnie poniżej średniej w grupie. Jednocześnie ryzyko, rozumiane jako zmienność stóp zwrotu wzrosło powyżej przeciętnej w grupie.

W efekcie zmian wprowadzonych w 2014 roku przez zarządzających trzon portfela (ok. 50 proc.) stanowią akcje spółek średniej wielkości notowanych na warszawskiej giełdzie. Nieznacznie mniejszy udział mają firmy małe (z sWIG80) oraz najmniejsze – nieuwzględniane w indeksach. (więcej…)

Do góry

Fundusze inwestycyjne w styczniu

Styczeń nie był zbyt udanym miesiącem na rynku funduszy inwestycyjnych. Na koniec miesiąca tylko co trzeci fundusz odnotował zyski, wpłynęły na to złe wieści z gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, w połączeniu z bardzo niską stopą zwrotu z rynku dłużnego.

Na wyróżnienie zasługują trzy grupy produktów, wszystkie oparte o zagraniczne instrumenty dłużne. Fundusze dłużne europejskie dały zarobić średnio +4,5 proc., fundusze dłużne zagraniczne pozostałe +4,3 proc., dłużne USA uniwersalne +4,0 proc. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (+4,6 proc.) i Pioneer Obligacji Europejskich Plus (+4,5 proc.). Łącznie trzy czwarte produktów z wymienionych grup zakończyły styczeń z zyskiem.

Przed stratami uchroniły klientów inwestycje w fundusze dłużne uniwersalne (+0,1 proc.) oraz oparte na polskich papierach skarbowych (+0,3 proc.). Trzy na cztery fundusze w tych segmentach zakończyły miesiąc z zyskiem. Najwięcej zyskał Aviva Investors Obligacji Dynamiczny oraz Opera Avista.pl, jako jedyne wypracowały stopę zwrotu powyżej +1 proc. Na przeciwległym biegunie znalazły się Amundi Obligacji oraz Alior Papierów Dłużnych ze stratą przekraczającą -0,5 proc. (więcej…)

Do góry

Nowe fundusze w gronie miliarderów

dobrze z zarabiające fundusze

Rynek TFI rozwija się prężnie pod względem poziomu zgromadzonych środków, rośnie także grono produktów, których aktywa warte są ponad 1 mld zł. Na przestrzeni ostatnich 10 lat środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych z oferty YFI wzrosły4-krotnie, z 57 mld zł do 224 mld zł. W produktach skierowanych do szerokiego grona odbiorców ulokowano 124 mld zł. Według danych z końca listopada br. na rynku działało wtedy już 28 rozwiązań o aktywach przekraczających 1 mld zł. W tym roku grono to powiększyło się o 4 fundusze. Zdołały one powiększyć stan aktywów w bardzo trudnych warunkach.

W tym roku w grupie funduszowych miliarderów znalazły się dwa fundusze o wyższym poziomie ryzyka – PZU Energia Medycyna Ekologia oraz NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, a także dwa rozwiązania o bardziej bezpiecznym charakterze – UniLokata i Quercus Ochrony Kapitału. (więcej…)

Do góry

Fundusze inwestycyjne w październiku

fundusze w październikuW październikowym rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazujących na wskaźniku information ratio, oceniono w horyzoncie rocznym w sumie 301 funduszy.

Najwyższa ocena 5a przyznana została zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie 18 funduszom, wśród których znalazły się trzy produkty z oferty KBC TFI oraz Noble Funds TFI.

W minionym miesiącu miał miejsce tylko jedne debiut. W dwunastomiesięcznym rankingu, w wysoką oceną na poziomie 4a, wystartował Arka Platinum Konserwatywny. Produkt oferowany przez BZ WBK TFI charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród trzech funduszy oferowanych w ramach Arka Platinum. Od końca września 2014 roku wypracował +1,5 proc. zysku, co uplasowało go na pierwszym kwartylu 12-miesięcznych stóp zwrotu w grupie funduszy akcji polskich mieszanych stabilnego wzrostu. (więcej…)

Do góry

Lokaty z funduszem zyskują na popularności

Lokata z funduszemCoraz większą popularnością cieszą się lokaty z funduszem. Banki wzbogacają ofertę dostępnych w ich ramach subfunduszy, również o te najbezpieczniejsze. Lokata z funduszem stała się dzięki temu doskonałym pomysłem na dywersyfikację portfela, nawet dla osób z awersją do ryzyka. Nie jest łatwo wybrać najlepszy tego typu produkt. Różnią się one oprocentowaniem, wartością prowizji za wejście i wyjście z funduszu, kwotą, którą trzeba wpłacić na fundusz, wypłatą odsetek za wcześniejsze zerwanie depozytu oraz okresem, w którym trzeba utrzymać zakupione jednostki uczestnictwa.

W rankingu sporządzonym przez analityków porównywarki finansowej Comperia.pl pierwsze miejsce zajęła lokata z funduszem z oferty banku BGŻOptima. Fundusz z 7-proc. lokatą dostał wysoką punktację za oprocentowanie trzymiesięcznego depozytu, oraz za brak prowizji za wejście i wyjście z funduszu a także za wypłatę odsetek za zerwanie lokaty przed terminem zapadalności. (więcej…)

Do góry

Oferta funduszy sekurytyzacyjnych poszerzy się

fundusze sekurytyzacyjneFundusze sekurytyzacyjne zyskały dużą popularność wśród inwestorów. Do największych atutów tej oferty należą: gwarantowana wysoka stopa zwrotu oraz bezpieczny sposób zarządzania aktywami. W ofercie Forum TFI jest już dziewięć tego typu funduszy, w których zgromadzone zostały aktywa na łączną kwotę pół miliarda złotych. Trzy z nich to fundusze, w których inwestorzy mogą nabywać certyfikaty w ramach prywatnych emisji. Zgromadzono w nich 84 mln zł aktywów. Spółka planuje uruchomienie kolejnego takiego funduszu.

Fundusze sekurytyzacyjne znalazły się w ofercie Forum TFI jesienią 2012 roku. Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych miała miejsce we wrześniu 2012 roku. Oferta ta zapewniała klientom zwrot inwestycji na poziomie nie niższym niż 13 proc. w skali roku. (więcej…)

Do góry

Fundusze otwarte i zamknięte

fundusze zamknięte i otwarteZ danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że na koniec 2013 roku w 700 funduszach inwestycyjnych ulokowanych było niemal 189 mld zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty – 71,36 mld zł przypadało na fundusze zamknięte (FIZ), fundusze otwarte (FIO) i specjalistyczne otwarte (SFIO) zarządzały pozostałymi 117,62 mld zł. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój segmentu funduszy zamkniętych. W dużej mierze jest to zasługa funduszy aktywów niepublicznych, niedostępnych dla zwykłych inwestorów. Jest jednak spora grupa funduszy zamkniętych, których klientem może zostać każdy.

Fundusze zamknięte mają znacznie szersze możliwości inwestycyjne, mogą lokować środki w wierzytelnościach, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, walutach instrumentach pochodnych czy nieruchomościach. (więcej…)

Do góry

Fundusze inwestycyjne w 2013 roku

dobre wyniki funduszyW minionym roku najlepiej radziły sobie fundusze polskich akcji, szczególnie te inwestujące w małe i średnie spółki z krajowego rynku. Przeciętna stopa zwrotu w tej grupie wyniosła w 2013 roku aż 31 proc. Najlepszy wśród tego typu funduszy był Investor Top 25 Małych Spółek w wynikiem 41 proc. Posiadacze jednostek najsłabszego funduszu w tej grupie Amplico Akcji Małych Spółek zyskali 19 proc.

Najzyskowniejszym funduszem inwestującym w polskie akcje był fundusz szerokiego rynku – Copernicus Akcji Dywidendowych. Jeżeli ktoś postawił na początku 2013 roku właśnie na ten fundusz, to pod koniec roku zysk z jego inwestycji równy był prawie połowie zainwestowanej sumy. (więcej…)