Do góry

Fundusze absolutnej stopy zwrotu w lipcu

fundusze na plusieStopy zwrotu uzyskane w lipcu przez większość funduszy absolutnej stopy zwrotu były dodatnie, w skrajnych przypadkach przekroczyły nawet 5 proc.

Pod względem skuteczności zarządzania wyróżniają się InRenturn FIZ zarządzany przez Time Asset Management, a także kilka strategii absolutnej stopy zwrotu z Altus TFI. Do grona najbardziej skutecznych aspirują też produkty z oferty Trigon TFI, TFI Capital Partners, Opoka TFI oraz Corum TFI, które działają niecałe 3 lata, ale zdążyły pokazać się z dobrej strony. W gronie funduszy, których całościowy obraz na tle konkurencji prezentuje się nieźle, znalazły się m.in. fundusze z oferty BPH TFI, Quercus TFI, czy Millenium TFI. (więcej…)

Do góry

Standard będzie informował o składzie portfeli

dane o składzie portfeliPowołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami zespół, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych, opracował dokumenty „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”. Dokument ten jest związany z nowelizacją przepisów i wychodzi naprzeciw potrzebie częstszego (niż w przypadku sprawozdań finansowych rocznych i półrocznych) przekazywania szczegółowych danych o funduszach na potrzeby uczestników polskich funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów przeprowadzających analizę rynku. (więcej…)

Do góry

Aktywa funduszy inwestycyjnych w czerwcu

fundusze inwestycyjne w czerwcuWartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w maju po raz czwarty z rzędu. Na koniec minionego miesiąca łączne aktywa wyniosły ponad 260,1 mld zł i w porównaniu z poprzednim miesiącem były większe o +3,47 mld zł (+1,4 proc.). Umocnienie polskiego złotego sprawiło, że w ujęciu walutowym dynamika wzrostu aktywów funduszy wyniosła +1,9 proc. (+1,14 mld euro).

Z szacunków Analiz Online wynika, że wynik zarządzania funduszy inwestycyjnych to +1,4 mld, a saldo wpłat i wypłat +2,1 mld zł. (więcej…)

Do góry

Fundusze obligacji mają szansę na wzrosty

szansa na zyskCeny polskich obligacji skarbowych spadają od połowy marca. Jest to efekt wyprzedaży polskich papierów przez zagraniczny kapitał, w obawie przed ryzykiem związanym zarówno z czynnikami globalnymi, jak i prawdopodobieństwem obniżenia ratingu przez agencje Moody’s.

Wahania rentowności polskich obligacji od ponad roku nie mają związku ze stabilną polityką pieniężną władz monetarnych. Znacznie bardziej zależne są od działań innych banków centralnych świata, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego oraz od postrzegania przez globalny kapitał ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych regionach. Uwzględniając jedynie decyzje i deklaracje Rady Polityki Pieniężnej oraz kondycję polskiej gospodarki, rentowność obligacji skarbowych od marca 2015 roku powinna utrzymać się na w miarę stałym poziomie. Jednak w pierwszej połowie ubiegłego roku zanotowała ona silny wzrost z niespełna 2 do ponad 3,3 proc., po czy ponownie obniżyła się do około 2,6 proc. (więcej…)

Do góry

Fundusze chcą zarabiać za granicą

można zarabiać za granicąTFI i zagraniczne instytucje wprowadzają nowe rozwiązania, które mają przynieść zadowalający zysk, ale wiąże się to z podwyższonym ryzykiem.

Agio Funds posiada nową ofertę dla inwestorów stawiających na akcje i dla tych preferujących bezpieczeństwo. Fundusz Agio Akcji Plus ma konkurować z wynikami z WIG, Agio Obligacji Plus inwestuje w korporacyjne papiery dłużne, mieszany Agio Stabilny Plus przeznaczony jest dla tych, którzy wolą rozkładać ryzyko między inwestycje bardziej i mniej ryzykowne, ale chcą zarobić więcej niż na samych papierach dłużnych. Wysokość wpłat to 100 zł. (więcej…)

Do góry

Fundusz Millenium Dynamicznych Spółek

Fundusz Millenium Dynamicznych SpółekOd początku października 2014 roku fundusz Millenium Dynamicznych Spółek trzy raz znalazł się wśród 25 proc. najlepszych w grupie stóp zwrotu. Wcześniej zdarzały się okresy, kiedy stopy zwrotu były wyraźnie poniżej średniej w grupie. Jednocześnie ryzyko, rozumiane jako zmienność stóp zwrotu wzrosło powyżej przeciętnej w grupie.

W efekcie zmian wprowadzonych w 2014 roku przez zarządzających trzon portfela (ok. 50 proc.) stanowią akcje spółek średniej wielkości notowanych na warszawskiej giełdzie. Nieznacznie mniejszy udział mają firmy małe (z sWIG80) oraz najmniejsze – nieuwzględniane w indeksach. (więcej…)

Do góry

Fundusze inwestycyjne w styczniu

Styczeń nie był zbyt udanym miesiącem na rynku funduszy inwestycyjnych. Na koniec miesiąca tylko co trzeci fundusz odnotował zyski, wpłynęły na to złe wieści z gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, w połączeniu z bardzo niską stopą zwrotu z rynku dłużnego.

Na wyróżnienie zasługują trzy grupy produktów, wszystkie oparte o zagraniczne instrumenty dłużne. Fundusze dłużne europejskie dały zarobić średnio +4,5 proc., fundusze dłużne zagraniczne pozostałe +4,3 proc., dłużne USA uniwersalne +4,0 proc. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (+4,6 proc.) i Pioneer Obligacji Europejskich Plus (+4,5 proc.). Łącznie trzy czwarte produktów z wymienionych grup zakończyły styczeń z zyskiem.

Przed stratami uchroniły klientów inwestycje w fundusze dłużne uniwersalne (+0,1 proc.) oraz oparte na polskich papierach skarbowych (+0,3 proc.). Trzy na cztery fundusze w tych segmentach zakończyły miesiąc z zyskiem. Najwięcej zyskał Aviva Investors Obligacji Dynamiczny oraz Opera Avista.pl, jako jedyne wypracowały stopę zwrotu powyżej +1 proc. Na przeciwległym biegunie znalazły się Amundi Obligacji oraz Alior Papierów Dłużnych ze stratą przekraczającą -0,5 proc. (więcej…)

Do góry

Nowe fundusze w gronie miliarderów

dobrze z zarabiające fundusze

Rynek TFI rozwija się prężnie pod względem poziomu zgromadzonych środków, rośnie także grono produktów, których aktywa warte są ponad 1 mld zł. Na przestrzeni ostatnich 10 lat środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych z oferty YFI wzrosły4-krotnie, z 57 mld zł do 224 mld zł. W produktach skierowanych do szerokiego grona odbiorców ulokowano 124 mld zł. Według danych z końca listopada br. na rynku działało wtedy już 28 rozwiązań o aktywach przekraczających 1 mld zł. W tym roku grono to powiększyło się o 4 fundusze. Zdołały one powiększyć stan aktywów w bardzo trudnych warunkach.

W tym roku w grupie funduszowych miliarderów znalazły się dwa fundusze o wyższym poziomie ryzyka – PZU Energia Medycyna Ekologia oraz NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, a także dwa rozwiązania o bardziej bezpiecznym charakterze – UniLokata i Quercus Ochrony Kapitału. (więcej…)

Do góry

Aktywa TFI wyższe niż przed rokiem

TFI na plusieZ danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że wartość środków zgromadzonych we wszystkich funduszach inwestycyjnych na koniec września tego roku wyniosła 275,4 mld zł. Wynik ten jest o +18,5 proc. wyższy niż w 2014 roku.

Dane Komisji obejmują zarówno 39 towarzystw, które cyklicznie publikują stan aktywów (na nich opierają się comiesięczne raporty Analiz Online), a także kolejnych ponad 20 TFI specjalizujących się w funduszach dedykowanych prywatnym inwestorom, które nie dzielą się tymi informacjami w otwarty sposób. Z ostatniego zestawienia wynika, że wartość majątku, która została zgromadzona w oferowanych przez nie funduszach sięga ponad 43 mld zł. Poza tym TFI zarządzają portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Na koniec września br. ich wartość wyniosła 30,81 mld zł. (więcej…)

Do góry

Fundusze inwestycyjne w październiku

fundusze w październikuW październikowym rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazujących na wskaźniku information ratio, oceniono w horyzoncie rocznym w sumie 301 funduszy.

Najwyższa ocena 5a przyznana została zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie 18 funduszom, wśród których znalazły się trzy produkty z oferty KBC TFI oraz Noble Funds TFI.

W minionym miesiącu miał miejsce tylko jedne debiut. W dwunastomiesięcznym rankingu, w wysoką oceną na poziomie 4a, wystartował Arka Platinum Konserwatywny. Produkt oferowany przez BZ WBK TFI charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród trzech funduszy oferowanych w ramach Arka Platinum. Od końca września 2014 roku wypracował +1,5 proc. zysku, co uplasowało go na pierwszym kwartylu 12-miesięcznych stóp zwrotu w grupie funduszy akcji polskich mieszanych stabilnego wzrostu. (więcej…)